Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPengambilan bagi Penolong Penguasa Polis Percubaan (P.ASP) dan Inspektor Percubaan (P.Insp)
SYARAT KEMASUKAN

ENTRY REQUIREMENTS


Pengambilan dibukakan kepada Lelaki dan Wanita yang memenuhi kriteria seperti berikut: 

Recruitment is open to Male and Female who meet the following criteria:

 • Terdiri dari rakyat Negara Brunei Darussalam (pemegang kad pengenalan kuning)

  Citizen of Negara Brunei Darussalam

 • Sihat tubuh badan dan mental

  Physically, medically and mentally fit

 • BEBAS dari sebarang siasatan atau dakwaan kes jenayah

  No criminal record/involvement in on-going investigation nor pending prosecution.

 • Pendengaran baik, pertuturan dan penglihatan jelas serta TIDAK buta warna

  Good hearing and speech ability, clear vision without colour blindness

 • Calon Wanita: TIDAK mengandung

  Female candidate: NOT pregnant

 • LELAKI: ketinggian tidak kurang dari 163 cm / 5 kaki 4 inci

  MALE: at least 163 cm / 5 feet 4 inches tall

 • WANITA ketinggian tidak kurang dari 157 cm / 5 kaki 2 inci

  FEMALE: at least 157 cm / 5 feet 2 inches tall

 • Indeks Jisim Badan (BMI) diantara 18.5 hingga 28

  Body Mass Index (BMI): within 18.5 to 28

 • Telah lengkap sekurang-kurangnya 2 dos vaksinasi COVID-19

  Completed at least 2 doses of COVID-19 vaccination


Pegawai Kadet
Officer Cadet

Kelulusan Akademik​
Academic Qualification
Umur (ketika memohon)​
Age (when applying)


Penolong Penguasa Polis Percubaan
(P/ASP)​
Probationary Assistant Superintendent of Police (P/ASP)
Sekurang-kurangnya mempunyai Ijazah Sarjana Muda Kepujian atau sebanding dengannya, SERTA kepujian dalam Bahasa Melayu DAN Inggeris Peringkat 'O' atau IELTS (band 5)

At least with Honors Degree or equivalent,
WITH credits in Malay AND English Language in 'O' Level or IELTS (band 5)​18 tahun hingga (tidak melebihi) 35 tahun
18 years to (not more than) 35 years


Inspektor Percubaan
(P/Insp)​
Probationary Inspector
(P/Insp)
Mempunyai BDTVEC / BTEC Diploma Tertinggi Kebangsaan (HND) atau sebanding dengannya, SERTA kepujian dalam Bahasa Melayu DAN Inggeris Peringkat 'O' atau IELTS (band 5)​

BDTVEC / BTEC Higher national Diploma (HND) or equivalent, WITH credits in Malay AND English Language in 'O' Level or IELTS (band 5)18 tahun hingga (tidak melebihi) 28 tahun​
18 years to (not more than) 28 years


GAJI DAN ELAUN
SALARY & ALLOWANCES 
Penolong Penguasa Polis Percubaan
Probationary Assistant Superintendent of Police

Gaji Pokok:     $2,570.00 / $2,630.00 / $2,690.00 (tertakluk kepada kelulusan akademik)

 Salary:     $2,570.00 / $2,630.00 / $2,690.00 (subject to academic qualification) 
Inspektor Percubaan
Probationary Inspector

Gaji Pokok : $1,025.00 (PD9) + $300.00 (catuan)
Setelah enam (6) bulan menjalani latihan : $1,970.00 (PD10) + elaun-elaun

Salary : $1,025.00 (PD9) + $300.00 (ration)
 After six (6) months of training : $1,970.00 (PD10) + allowances 

Skim Perkhidmatan: BERPENCEN (Akta Pencen, Penggal 38)
Scheme of Service: PENSIONABLE (Pensions Act, Cap 38)


LATIHAN
TRAINING
Pemohon yang berjaya akan menjalani Latihan Asas Kepolisan tidak kurang dari sembilan (9) bulan.
Successful candidates will undergo not less than nine (9) months of Basic Police Training.


TEMPOH PERCUBAAN
PROBATION PERIOD
​Penolong Penguasa Polis Percubaan (P/ASP)
Probationary Assistant Superintendent of Police (P/ASP)
​Pemohon yang berjaya dikehendaki menjalani tempoh percubaan tidak kurang tiga (3) tahun dan akan ditempatkan di pelbagai formasi Pasukan Polis Diraja Brunei sebelum ditetapkan menjadi Penolong Penguasa Polis.
Successful candidates will be on probation for a period of not less than three (3) years before the confirmation of their rank.


Inspektor Percubaan (P/Insp)
Probationary Inspector (P/Insp)
​Pemohon yang berjaya dikehendaki menjalani tempoh percubaan tidak kurang tiga (3) tahun dan lulus peperiksaan Inspektor Percubaan sebelum ditetapkan menjadi Inspektor.
Successful candidates will be on probation for a period of not less than three (3) years and must pass Probationary Inspector Examination before the confirmation of their rank.


PUSAT PENGAMBILAN
RECRUITMENT CENTRE
​Mereka yang memenuhi syarat dan berminat untuk menceburi bidang kerjaya sebagai seorang Pegawai Polis bolehlah memuat turun borang pendaftaran melalui laman sesawang http://police.gov.bn. Borang yang telah lengkap hendaklah dihantar ke perkhidmatan "DROP BOX" di Pusat Pembelajaran Berterusan Polis sebelum tarikh tutup.
Those who are qualified and interested in pursuing career as a Police Officer are invited to register and obtain the Application Form which may be downloaded via website http://police.gov.bn. Completed application form must be submitted physically at the “DROP BOX” which will be located at the Police Continuous Learning Centre before the closing date.


TARIKH PENDAFTARAN: 08 JANUARI 2022 SEHINGGA 22 JANUARI 2022
REGISTRATION DATE: 08 JANUARY 2022 UNTIL 22 JANUARY 2022
Pemohon yang lulus disenaraipendekkan akan dimaklumkan untuk proses selanjutnya melalui telefon atau emel.
Successful shortlisted applicants shall be duly informed via phone or email with regards further details/requirements.


Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi dibawah ini pada waktu pejabat:

For any enquiries, please contact the following during office hours:


Bahagian Latihan, Jabatan Pentadbiran Am dan Kewangan

Ibu Pejabat Polis, Gadong

Tel No: 2459500 sambungan: 607 / 608

Emel: recruitment@police.gov.bn


Training Division, Administration and Finance Department
Police Headquarters, Gadong
Tel No: 2459500 ext: 607 / 608 
Emel: recruitment@police.gov.bn


BORANG PERMOHONAN - Klik butang di bawah untuk memuat turun borang permohonan.

Application Form - Click the button below to download the application form.


Button.jpgPUSAT PEMBELAJARAN BERTERUSAN POLIS

RECRUITMENT CENTRE 

Map PCLC1resize.jpg

*Nota Untuk Pemohon / Note For Applicants 

Tempat letak kereta bagi para pemohon disediakan di kawasan letak kereta "ZON A" Mes Pegawai Polis Gadong dan tertakhluk kepada kekosongan petak letak kereta tersebut. Para pemohon juga diminta agar mematuhi segala arahan dan larangan yang ada di kawasan tersebut.

Parking is provided at "ZONE A"  of the Officer's Mess Area and is subjected to the availability of the parking lot. Applicants are also required to comply with all existing instructions and prohibitions in the area.


Zon A1.jpg